Diao Hao-Ming, Liu Xiang, Li Hao-Hua, Zhu Nan-Tong, Li Guo-Yu, Hu Zhen-Yuan – NET GUARD

NET GUARD is a high-altitude rescue UAV design concept. It won the Golden Pin Concept Design Award 2018 Design Mark.